vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati felhívás üzletrész értékesítésére

Visegrád Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Visegrád Város Önkormányzata 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

2. Pályázat tárgya: Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Kft-ben önkormányzati tulajdonban lévő üzletrész értékesítése

3. A pályázat jellege: nyílt

4. Pályáztatásra kerülő üzletrész: A cégjegyzékbe 13-09-119975 számon bejegyzett Börzsönygáz Önkormányzati Gázkereskedelmi és Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.,  főtevékenysége: gázelosztás) önkormányzati tulajdonban álló 520.000.- Ft,  azaz ötszázhúszezer Forint névértékű üzletrésze, amely az Önkormányzat tulajdonában levő üzletrész 100 %-ának, illetve a cég jegyzett törzstőke 2,7 %-ának felel meg.

5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal titkársága, címe: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani, melyből egy példányt minden oldalát cégszerűen, vagy meghatalmazott által aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékot az alábbi szöveggel kell ellátni: „Pályázat üzletrész megvásárlására. Bontási időpontig felnyitni tilos”.

7. A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázatok elbírálásánál fő szempont a megajánlott vételár nagysága. Minimális eladási ár (kikiáltási ár) 520.000,-Ft, azaz ötszázhúszezer HUF.

8. Az üzletrész értékesítésével kapcsolatos előírások:

A vételárat egy összegben, a szerződés hatálybalépésétől számított 8 napon belül kell megfizetni. Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogot fenntartja. A vételár kifizetésének elmulasztása illetve késedelmes fizetése esetén az eladó a szerződéstől elállhat. A vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a Társaság társasági szerződését. 

Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: 

-a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

-az ajánlattevő ajánlata a vételár összegére és megfizetésének határidejére, módjára,

-az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;

-az ajánlat első lapja egy olvasólap legyen, amelyen a következő adatok szerepeljenek:

az ajánlattevő neve és lakóhelye (székhelye), a vételár összegére (bruttó módon Ft-ban meghatározva) vonatkozó megajánlás.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. április 14. 10.00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje pedig 2016. április 14. 10.30 óra, helyszíne: Visegrádi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, címe: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
Az ajánlat postai megküldése esetén a kiíró felhívja az ajánlattevők jelentkezők figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevők kötelesek viselni!

10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. 

11. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető: Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában dr. Szabó Attila jegyzőnél (telefonszám: 26/398-255).

12. Pályázati biztosíték:  a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

13. Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el.
A pályázat eredményéről minden pályázó a pályázatokat elbíráló képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül írásban értesül.

14. Elővásárlási Jog: A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:167.§ (2) bekezdése alapján a társaság többi tagjait - a hatályos törvényi rendelkezések szerint – az üzletrész megszerzésére az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosultak.  

15. Egyéb információ: A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
A kiíró egyes, a pályázati kiírásnak megfelelő gazdasági társaságokat ajánlattételre kérhet fel.

A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a www.visegrad.hu honlapon illetve a Visegrádi Hírekben kerül meghirdetésre. 

Visegrád, 2016. január 7.

Dr. Szabó Attila
jegyző