vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás - Harangvirág u. 22.

Visegrád Város Önkormányzat képviselő-testülete a 279/2015. (12.16.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Harangvirág u. 22. szám alatt lévő ingatlan bérleti jogviszonyára

A lakás jellemzői: 

alapterülete: 102 m²
szobák száma: 3 + ½ szoba
komfortfokozata: összkomfortos

A bérleti szerződés időtartama:
1 évre szóló határozott idejű szerződés, melynek lejártával, változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén - a Népjóléti Bizottság javaslatára a Képviselő-testület döntése alapján - a bérlővel további egy évre szóló bérleti szerződést lehet kötni.

A lakbér összege: 58.300,- Ft/hó

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15.  (péntek) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”. 

A pályázatok elbírálásának ideje: 2016. január 20. 

A pályázatok elbírálásának módja:
A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a Képviselő-testületnek, aki dönt a lakás kiutalásáról. A pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő harminc napon belül el kell bírálni. Érvénytelen az a pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével vagy megtévesztésével nyújtottak be. Amennyiben nincsen kellő számú olyan pályázó, aki a meghirdetett feltételeknek mindenben megfelel, akkor a lakás bérlője lehet az is, aki a feltételeknek csak részben felel meg.

Az eredmény közlésének módja és időpontja:
A pályázat elbírálásától számított 5 napon belül, a Képviselő-testület döntését tartalmazó határozat kivonat megküldésével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a bérleti szerződést a pályázat elnyerését közlő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a polgármester köti meg. 

Pályázati feltételek: 
A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult:
aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik más beköltözhető, lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, több tagú háztartásnál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot és, legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi lakcím, vagy legalább 1 éve Visegrádon fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony.

A lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élveznek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 40. életévüket be nem töltött személyek. 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. 

A lakás megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk. Tel.: 06-26-398-255

A lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló  12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.