vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás óvodavezetői munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzata (2025 Visegrád, Fő utca 81.; Tel.: 06-26-398-255) PÁLYÁZATOT HIRDET óvodavezetői munkakör betöltésére

Meghirdetett munkahely:

Fellegvár Óvoda (2025 Visegrád, Fő u. 18.).

Betöltendő munkakör: óvodapedagógus

Beosztás: óvodavezető (magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).

A munkakörbe tartozó, ill. a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusként az érvényben lévő jogszabályok és alapdokumentumok előírásai és ajánlásai szerinti tervszerű nevelői munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása. A rábízott gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítése. 

Vezetőként az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

felsőfokú óvodapedagógus szakképesítés, továbbá

pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

legalább 5 év szakmai gyakorlat (óvodapedagógus munkakörben),

büntetlen előélet,

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:

a pályázó szakmai életrajzát,

az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,

a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázati határidő lejártakor nem tölt be erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört,

a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá

a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság, valamint a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama: 60 hónap (2014. augusztus 1.-2019. július 31.)

Az álláshely betölthető: 2014. augusztus 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2014. április 3.

A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt a Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő utca 81.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse és szükség esetén új pályázatot írjon ki.