vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


TOBORZÓ

Jelen járványügyi helyzetben hatványozottan fontossá vált a település és a lakosság védelme. Ezért a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület várja mindazon elhivatott visegrádiak jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a polgárőrséghez és vállalnák a tagságot hosszú távon is!

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás - Sziget u. 11.

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/2015. (10.21.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 6. számú lakás bérleti jogviszonyára. A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva olvasható.

A lakás jellemzői:

alapterülete: 60,8 m²
szobák száma: 1 + ½ szoba
komfortfokozata: összkomfortos

A bérleti szerződés időtartama:
Öt évre szóló határozott idejű szerződés, melynek lejártával, változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén kérelemre, a Népjóléti Bizottság javaslatára a Képviselő-testület döntése alapján a bérlővel – legfeljebb három évre szóló – bérleti szerződést lehet kötni.

A lakbér összege: 33.440,- Ft
A bérlő az első három évben csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti. A három év lejártával a bérbeadó a lakbért 30%-al megemelheti. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 13. (péntek) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető innen. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”. 

A pályázatok elbírálásának ideje: 2015. november 18. 

A pályázatok elbírálásának módja: 
A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a Képviselő-testületnek, aki dönt a lakás kiutalásáról. A pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő harminc napon belül el kell bírálni. Érvénytelen az a pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével vagy megtévesztésével nyújtottak be.
Amennyiben nincsen kellő számú olyan pályázó, aki a meghirdetett feltételeknek mindenben megfelel, akkor a lakás bérlője lehet az is, aki a feltételeknek csak részben felel meg.

Az eredmény közlésének módja és időpontja:
A pályázat elbírálásától számított 5 napon belül, a Képviselő-testület döntését tartalmazó határozat kivonat megküldésével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a bérleti szerződést a pályázat elnyerését közlő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a polgármester köti meg. 

Pályázati feltételek: 
A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult:
- aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik más beköltözhető, lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és
- egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, több tagú háztartásnál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot és,
- legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi lakcím, vagy legalább 1 éve Visegrádon fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony. A lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élveznek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 40. életévüket be nem töltött személyek. 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. 

A lakás megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk. Tel.: 06-26-398-255

A lakás bérletére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló  12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.