vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás – Sziget utcai lakások

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2014. (12.17.) számú határozatával a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca  11. szám alatt lévő 1. számú és 7. számú lakások bérleti jogviszonyára. Részletek:

Az 1. számú lakás jellemzői: 

alapterülete: 60,8 m²
szobák száma: 1 + ½ szoba
komfortfokozata: összkomfortos

A 7. számú lakás jellemzői:
A bérleti szerződés időtartama: Öt évre szóló határozott idejű szerződés, melynek lejártával, változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet esetén kérelemre, a Népjóléti Bizottság javaslatára a Képviselő-testület döntése alapján a bérlővel – legfeljebb három évre szóló – bérleti szerződést lehet kötni.

A lakbér összege: 33.440,- Ft

A bérlő az első három évben csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti. A három év lejártával a bérbeadó a lakbért 30%-al megemelheti. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 12. (hétfő) 17.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon Visegrád Város Önkormányzatához címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.), postai úton vagy személyesen. A pályázati formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról. A borítékra kérjük rá írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”. 

A pályázatok elbírálásának ideje: 2015. január 21. 

A pályázatok elbírálásának módja:
A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság véleményezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a Képviselő-testületnek, aki dönt a lakások kiutalásáról. A pályázatokat a pályázati határidő leteltét követő harminc napon belül el kell bírálni. Érvénytelen az a pályázat, amelyet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak, valamint a pályázati kiírás megsértésével, a pályáztató tévedésbe ejtésével vagy megtévesztésével nyújtottak be.

Amennyiben nincsen kellő számú olyan pályázó, aki a meghirdetett feltételeknek mindenben megfelel, akkor a lakás bérlője lehet az is, aki a feltételeknek csak részben felel meg.

Az eredmény közlésének módja és időpontja: A pályázat elbírálásától számított 5 napon belül, a Képviselő-testület döntését tartalmazó határozat kivonat megküldésével a jegyző írásban értesíti a nyertes pályázót. A pályázóval a bérleti szerződést a pályázat elnyerését közlő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a polgármester köti meg. 

Pályázati feltételek:

A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult:

  • aki és a vele együtt-költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik más beköltözhető, lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és

  • egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128.250,-Ft-ot, több tagú háztartásnál az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot és,

  • legalább 5 éve fennálló, bejelentett állandó vagy tartózkodási visegrádi lakcím, vagy legalább 1 éve Visegrádon fennálló munkavégzésre irányuló jogviszony.

  • lakás költségelven történő bérbeadása során előnyt élveznek a házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő 40. életévüket be nem töltött személyek. 

A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. 

A lakások megtekintésére a Polgármesteri Hivatalban előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk. Tel.: 06-26-398-255

A lakások bérletére vonatkozó részletes szabályokat a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

-   |   letöltés: palyazati-adatlap-berlakas.pdf   (45 K)
-   |   letöltés: palyazati-adatlap-berlakas.doc   (33 K)