vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Pályázati kiírás – Visegrád város civil szervezeteinek 2014. évi önkormányzati támogatási rendje

Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt – Visegrád Város 2014. évi költségvetése 16. számú mellékletének 3. sora terhére, összesen 1.500.000 forintos keretösszeg felosztásával – a városban működő civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos működésük és programjaik megvalósítása érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja és a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon van. 

A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az alábbi témakörökben:

– Működésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig (működési költségek például: könyvelő, irodabérlet, telefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltelefon költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek, nyomtatvány- és papírköltségek).

– Visegrádon megrendezésre kerülő programok megvalósítására, konkrét programok és időpontok megnevezésével – nem részesülhet támogatásban a csak a szervezet tagjai számára meghirdetett esemény, színházlátogatás, kirándulás; nyilvános sportrendezvény azonban támogatható.

– Kis értékű eszközök vásárlására, maximum 50.000 Ft/eszköz értékhatárig,

– Más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni elbírálással. 

A pályázat benyújtásának feltétele:

– A bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése,

– Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt tevékenység,

– Tárgyévet megelőző évi tevékenységről szóló beszámoló benyújtása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

   2014. év április 1.

A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:

– A szervezet éves programtervét,

– A szervezet éves költségvetésének tervezetét,

– A pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási összeget. 

A programok önrészének bemutatása során a pályázónak azt kell megjelölnie, hogy az egyes tervezett programokhoz milyen összegű önrészt biztosít és azt milyen formában (például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshonnan kapott támogatás stb.) teszi. Az önrész rendelkezésre bocsátható, ill. vállalható önkéntes munka formájában is.

A pályázók részére Visegrád Város Önkormányzata a pályázat benyújtását segítő, elektronikusan kitölthető táblázatot bocsát rendelkezésre.

A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó programokat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik.

A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület közművelődési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2014. év április 15-ig.

A népjóléti bizottság az igények elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülő legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni.

Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a programok tekintetében módosítás válik szükségesé, köteles ezt a népjóléti bizottságnak írásban jelezni és a szerződés módosítását kezdeményezni!

A bizottság döntése alapján a hivatal pénzügyi vezetője gondoskodik az éves támogatási szerződés megkötéséről, és gondoskodik arról, hogy a megítélt támogatás első félévi átutalása 2014. május 1-jéig megtörténjen. A második félévi támogatás átutalását 2014. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben legkésőbb a tárgyévet követő év január 10-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban. A szöveges beszámolót és elszámolást pedig a tárgyévet követő év január 20-ig kell elkészíteni, a rendelkezésre bocsátott segédletek felhasználásával.

Az elszámolásnak két részből kell állnia. A pénzügyi beszámoló a törvényi előírásoknak megfelelően, az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidolgozott formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra, a működésre és a kis értékű tárgyi eszközökre fordított támogatás felhasználását bizonyító számlák számát. 

A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A beszámolóhoz mellékelni kell az önrész, ill. az egyéb támogatásokból megvalósult programok, beszerzések stb. bizonylatainak, számláinak másolatait is. 

A beszámoló elkészítéséhez és a pénzügyi elszámoláshoz az önkormányzat mintákat bocsát a civil szervezetek részére. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges, az érintett szervezet bevonásával és kötelező adatszolgáltatása mellett. 

Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következő évi támogatásból kizárja magát a szervezet.

Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi Sport Egyesületre.

Visegrád Város Önkormányzata