vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Tájékoztató a testületi üléseken történtekről

Szeptember 19-én a munkaterv szerint rendes ülést tartott a képviselő testület. 

- Elsőként módosításra került a városközpont projekt közbeszerzés lezárása kapcsán augusztus 30-án meghozott 165/2013. (08.30.) számú testületi határozat, mivel idő közben, a projekt 1. elemére (Polgármesteri Hivatal átalakítása) vonatkozó, akkor kihirdetett eredmény ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be a második helyen végzett Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt. E jogorvoslati eljárás kertében tisztázásra került, hogy az 1. részben nyertesként kihirdetett „Jánosik és társai” Build Kft. ajánlatában kapacitást biztosító szervezetként megjelölt Emernik Kft-vel szemben – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal elektronikus nyilvántartásának adatai alapján – 2013. június 19-én jogerős határozatban megállapított munkaügyi bírság kiszabására került sor, ami a Kbt. 56.§ (1) bekezdés g) pontja értelmében érvénytelenségi ok. Ezért a közbeszerzési eljárás 1. része esetében az utólagosan tudomásra jutott információk alapján a „Jánosik és társai" Build Kft. ajánlatát érvénytelennek kellett nyilvánítani és az érvényes ajánlatot adó Főv-2 Építőipari és Beruházó Zrt-t kellett nyertesnek kihirdetni az 1. rész, vagyis a Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása tekintetében. A további részek, azaz a közterületek átépítése és az egészségház külső felújítása tekintetében nem történ változás.

 - Elfogadásra került az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója. Az önkormányzat 2013. év I. félévében 377.430 e Ft bevételt és 227.531 e Ft kiadást teljesített. A jelentős többletbevétel oka, hogy míg működési bevételeink közel időarányosak voltak, addig működési kiadásaink az éves előirányzathoz képest mindössze 35,36 %-ban teljesültek.  A félévi mérleg igazolja a költségvetés készítésének koncepcióját miszerint a várható bevételeket „visszafogottan” terveztük, addig a kiadási oldalon a reálisan várható költségeket irányoztuk elő. Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak végén 152.044 e Ft volt, a tárgyidőszak eleji 52.478 e Ft-tal szemben.

- Egy 2005-ben meghozott, de azóta végre nem hajtott testületi határozat rendezésére került sor a képviselő-testület azon döntésével, hogy az Apátkúti patakmeder mellett az úgynevezett Patak sétány kialakításához - a 348 hrsz.-ú (természetben Visegrád, Fő u. 99.) 310 m2-s területnagyságú ingatlanból - 16 m2-s területrészt a tulajdonosoktól tulajdonrészeik arányában mindösszesen 240.000 Ft vételárért megvásárolt az önkormányzat, melynek finanszírozását a 2013. évi költségvetés tartalék sora biztosítja.

- A Schulek utca útépítés munkáira a KVARC Kft. ajánlatát fogadta el a testület, a pénzügyi fedezetet a 2013 évi költségvetés 10. melléklete út és járdafelújítás - a Városüzemeltetési- és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján - sor biztosítja. A képviselő-testület megbízta Félegyházi András polgármestert a Kvarc Kft-vel történő szerződés megkötésére bruttó 9.877.120.-Ft összegben.

- Megbízást adott a képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján a Tahiméter Kft-nek a Duna parti területek rendezésének geodéziai felmérési munkálataira, 1.500.000,- Ft összegben. A pénzügyi fedezetet a 2013. évi költségvetés 10. melléklete egyéb tervezési feladatok sor biztosítja.

- Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adott a testület, meghatározott feltételekkel a STENTOR-MI Kft. tervezője Czapári Krisztián kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1515 hrsz-ú ingatlant érintő „Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL (szélessávú hálózat) fejlesztés” kapcsán.

- Az óvodaépület kazánháza és raktárhelyisége, valamint a tornacsarnok kazánháza árvíz utáni helyreállítási munkáira a Kvarc Kft. ajánlatát fogadta el a testület, bruttó 1.205.294,-Ft összegben. A helyreállítás finanszírozása a GENERÁLI Biztosító Zrt-vel megkötött biztosítási szerződés alapján történik.

- Döntés született arról, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kérésére a Visegrád, Fő utca 57. szám alatti, a Visegrádi Rendőrőrs helyéül szolgáló ingatlanból 65,6 m² alapterületű részt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatallal közös használatban lévő 49 m² részt ingyenes használatba adja, a Rendőrkapitányság részére az önkormányzat. Az ingatlan fenntartásával járó üzemeltetési költségeket (víz, elektromos áram, gázfogyasztás díj tételeit, internet használati díj) a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint használó a szerződés teljes időtartama alatt a szolgáltatók felé közvetlenül köteles megfizetni.

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy az általános iskolai oktatási-nevelési munka segítésére szükségessé váló 1 db Notebook megvásárlása érdekében az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 16. számú melléklet 14. sora terhére egyszeri 100.000 Ft-al támogatja az Áprily Iskoláért Alapítványt.

- Gécs János kérelmére bérleti szerződés megkötéséről döntött a testület az önkormányzat tulajdonában lévő Dobos utcai faház bérleti jogára 2014. január 1-től 2018. december 31-ig. 

- Elfogadta a testület a Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás üzemeltetési koncepcióját, mely szerint a Társulás egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon hasznosítására. Szintén elfogadásra került a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, valamint a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című pályázat kapcsán a Társulás által adott tájékoztató. 

- Végzetül, Bálint Zsolt képviselő 9 havi tiszteletdíjának felajánlását hagyta jóvá a képviselő-testület. 

2013. október 10-én rendkívüli ülés megtartására került sor.

- Döntés született arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. A képviselő-testület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit figyelembe véve havi maximum 6.000. Ft/fő összegben, az erre a célra fordítható 2014. évi éves keretösszeget pedig 800.000 Ft-ban határozta meg. A beérkezett pályázatokat a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság bírálja el.

- Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába visszavonásig Mikesy Tamás önkormányzati képviselőt delegálta a testület. 

- A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről szóló 12/2013. (V.24.) önkormányzati rendelet 13.§ (9) bekezdése alapján engedélyt adott a testület a KNK-Adventure Kft. számára az Elektromos Mobilitás Program rendezvénnyel kapcsolatos közterület-foglalási kérelmében kért díjkedvezményre. A Rendelet 2. számú melléklet 20. pontja alapján a kedvezmény után a Kft. mentesült a díjfizetés alól.

Összeállította: Miklós Melinda