vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Tájékoztató a testületi ülésekről

Az alábbiakban Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án és 25-én, valamint október 10-én megtartott ülésein született döntésekről olvashatnak bővebben.

 2014. szeptember 18.

- Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi I. félévi pénzügyi beszámolóját. Összességében elmondható, hogy igen mozgalmas félévet zárt az önkormányzat. Átadásra került a rendezvény tér, a Mozi köz, az egészségház felújítása is befejeződött, elindult az árvízvédelmi beruházás. Emellett 2014-től új államháztartási számvitellel kell könyvelni, ami rendkívüli nehézségeket okoz, de ezzel együtt is eredményes félévet zárt az önkormányzat. A működési bevételek jól alakultak, melyek az előirányzatokon felül teljesültek, a beszedett helyi adók időarányosan alakultak. A kiadási oldalon minden intézmény tartotta a költségvetését. Továbbra is vannak kintlévőségek (adókintlévőség, vevőtartozás) melyek ugyanazon okokkal indokolhatóak, mint eddig, de nagyságrendjük nem nőtt. Az önkormányzat az I. félévben 249.608 eFt bevételt és 284.471 eFt kiadást teljesített. A bevétel nem tartalmazza az előző évi pénzmaradvány felhasználását és az év első felében befizetett helyi adók teljes összegét sem. Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidőszak végén 157.020 eFt volt.

- Módosításra került az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete, melyre több okból is szükség volt.  Egyrészt a költségvetés tervezésekor az átláthatóság miatt sok olyan tétel volt, ami egy helyre lett tervezve, ilyen tétel volt például a városközpont beruházás vagy a képviselői tiszteletdíjak, ugyanakkor az államháztartási számvitel miatt ezek a kiadások egyrészt dologi kiadások, másrészt támogatásként realizálódtak, ezért szerkezetileg kellett módosítani a költségvetést, ami sem a tartalékot, sem a költségvetés fő összegét nem érinti. Sok testületi döntés született viszont a fél év folyamán, amely a tartalék terhére valósított meg különböző beruházásokat, illetve adott támogatásokat. Jogszabály szerint a többletbevételeket is költségvetés módosítással szükséges realizálni, ami már érinti a költségvetés főösszegét. A módosított költségvetés főösszege 2.479.248 eFt, bevétel és 2.479.248 eFt kiadás, a tartalék pedig 165.828 eFt lett.

- Jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2014. október 12-ig, a helyhatósági választások napjáig járó, eddig még fel nem ajánlott október havi képviselői tiszteletdíjának megfelelő összeg, azaz 20.900,- Ft felajánlását a Visegrádi Sport Egyesület Kerékpáros Szakosztálya részére

- Szintén jóváhagyta a testület Schüszterl Károly képviselő 2014. évre, a helyhatósági választások napjáig járó tiszteletdíjából még fel nem ajánlott 225.390 Ft felajánlását, az alábbiak szerint:

Az Áprily Iskoláért Alapítvány részére intézményvezetői javaslat alapján történő felhasználással, különösen hangszerek és egyéb eszközök vásárlására: 100.000.- forint,

A Visegrádi Sportegyesület Migreen Team Kerékpáros Szakosztály működésére: 125.390.- forint.

- Módosításra került az Önkormányzat 10/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. A módosítást az indokolta, hogy a képviselő-testület augusztusi ülésén arról döntött, hogy az árvízvédelmi beruházás mobil elemeinek tároló épületét az eredetileg tervezett Fő utca 57. szám alatti ingatlan helyett inkább a sportpályán szándékozik megépíteni. A sportpálya területe a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerint beépítésre szánt különleges területbe tartozik, a szabályozási terv különleges sportolási célú építési övezetként jelöli meg, amin jelenleg nem helyezhető el az árvízvédelmi mű mobil elemeinek tárolóépülete. Ebből kifolyólag szükséges a HÉSZ módosítása a kötelező szabályozási elemek változatlanul hagyása mellett és ezáltal lehetővé válik az árvízvédelmi célú raktározási funkciót biztosító épület elhelyezése.

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ismételten lehetőséget teremtett a vonatkozó jogszabály alapján a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő önkormányzati csatlakozásra. Az elmúlt évekhez hasonlóan lesz A és B típusú pályázat, vagyis a már a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók és az utolsó éves középiskolások vehetnek részt a pályázaton. A képviselő-testület most is, mint minden évben döntött a csatlakozási szándékáról, a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit figyelembe véve havi maximum 6.000. Ft/fő összegben határozta meg. A támogatás keretösszegét 730. 000,- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) számú rendelet 15. melléklet 4. sora terhére biztosítja. A beérkezett pályázatok elbírálását a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalta

- Döntés született arról, hogy az idén már másod-és harmadízben szeptember 19-én és szeptember 26-án Balogh Zoltánné védőnő által megszervezett méhnyakrákszűrés költségeit, az önkormányzat bruttó 170.000 Ft összegben finanszírozza

- Szeptember 7-én megnyílt a helyi termelői piac a képviselő-testület ez irányú döntése értelmében a Visegrád Városfejlesztő Kft üzemeltetésében. A termelői piacon résztvevő árusok, illetve a lakosok között felmerült annak az igénye, hogy a helyi termelői piacot össze kellene kötni egy használtcikk piaccal, így még több érdeklődőt lehetne kivonzani a piactérre vasárnap délelőttönként. Mivel erre a jogszabály lehetőséget ad, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a használtcikk- piac üzemeltetési feladatainak ellátásával is a Visegrádi Városfejlesztő Kft-t bízza meg. A piacon bárki árusíthatja megunt, használt holmiait, számlaadási kötelezettsége nincs évi 600.000,- Ft-os bevételig, afölött már adóköteles a tevékenység. A használtcikk piac minden hónap első és harmadik hét vasárnapján 7 és 13 óra között tart nyitva a termelői piac mellett az egészségház udvarán

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy egyszeri 600.000 Ft összegű támogatást nyújt a Visegrádi Település Polgárőr Egyesületnek a 2014. évi működési és eszközfejlesztési költségeihez Visegrád város közigazgatási területén kifejtett munkája elismeréseként. A támogatási összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 16. számú melléklet 11. sora terhére biztosítja.

- Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokat adott ki a testület egy ingatlan gázellátásához, továbbá a Visegrád-Lepence csatornarekonstrukció vízjogi létesítési engedély kiadásához, valamint a városközpont beruházás kapcsán megvalósult Fő utcai forgalomcsillapítás és járdafelújítás forgalomba helyezési eljárásához.

2014. szeptember 25.

- Módosításra került a 148/2014. (06.19.) Ökt. határozat 2. pontja és a 165/2014. (07.08.) Ökt. határozat 1. pontja, mely szerint a képviselő-testület úgy döntött, hogy „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben előírt integrált településfejlesztési stratégia előkészítő Visegrád jövőbeli fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit tartalmazó alapdokumentum elkészíttetésének feladatát a Visegrádi Városfejlesztő Kft-ra ruházza át. A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

- Döntés született arról, hogy a Fő utcai járda Keresztelő Szent János templomtól a Szent Sebestyén kápolnáig terjedő szakaszának felújítási munkáira Ádám Tamás egyéni vállalkozót bízza meg a testület az árajánlatában szereplő tartalommal 10.446.800.-Ft +27%ÁFA összesen: 13.267.436 Ft vállalkozási díj ellenében. A kivitelezés költségét az önkormányzat a 2014. évi költségvetés általános tartalék sora terhére biztosítja. 

- Szintén döntés született a Fellegvár Óvoda utcai homlokzat felújítására, utcai nyílászárók cseréjére, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő munkák kivitelezése tekintetében. A munkálatok elvégzésével Gerstmayer János egyéni vállalkozót bízta meg a testület az árajánlatában szereplő tartalommal 4.153.517.-Ft +27%ÁFA összesen: 5.274.967 Ft vállalkozási díj ellenében. A kivitelezés költsége közül 5.000.000 Ft-ot a 2014. évi költségvetés 14. számú melléklet 16 sora, míg 274.967 Ft-ot az általános tartalék sora terhére biztosított

- A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jog alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy Mokrai Gabriella rendőr őrnagy, Visegrádi Rendőrőrs őrsparancsnokává történő kinevezését támogatja, ahhoz hozzájárul.

- Módosította a testület Ádám Tamás egyéni vállalkozóval, a Schulek utca II. ütem útépítési munkáinak elvégzésére 2014. július 18-án kötött vállalkozási szerződést a kivitelezés során megépítésre nem kerülő tételek miatt. A vállalkozói díj nettó 487.400 Ft+áfa összeggel 9.067.000 Ft+áfára csökkent. A kivitelezése során viszont felmerültek többletmunkák, melynek elvégzésére megbízta a testület a kivitelező vállalkozót 1.309.100 Ft+áfa vállalkozói díj ellenében. 

2014. október 10.

- A 2012. május 6-i visegrádi időközi választásokat követően az újonnan alakult testület mindenre kiterjedően tisztázni szerette volna, hogy milyen örökséget vett át elődeitől. Ezen folyamat részeként állította fel többek között a Tényfeltáró Bizottságot, hogy az megvizsgáljon egyes, a korábbi időben vitákat kiváltott eseményeket, intézkedéseket. A képviselő-testület átvette a bizottság által készített összefoglaló jelentést és ezzel a bizottság munkáját befejezettnek tekinti. Ezért a testület úgy döntött, hogy a Tényfeltáró Bizottság mandátumát visszavonja.

- Jóváhagyólag elfogadta a testület Hintenberger András képviselő 2014. évre a helyhatósági választások napjáig járó tiszteletdíjából még fel nem ajánlott 50.000 Ft  összeg felajánlását a "Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Alapítvány” javára.

- Tulajdonosi-kezelői hozzájárulást adott a testület a 2012 évi esőzések során a Diós-patakban keletkezett károk helyreállítására a Geoteszt Kft. által elkészített tervdokumentációra a Visegrád 1308 és 046 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz

Összeállította: Miklós Melinda