vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Tájékoztató a testületi ülésen történtekről

Az alábbiakban a 2014. január 16-án megtartott rendes, a január 27-én megtartott rendkívüli, valamint a február 13-án megtartott rendes ülések napirendi pontjairól olvashatnak bővebben. 

2014. január 16-án került sor a munkaterv szerinti első ülésre.

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a települési önkormányzatok és társulásaik adósságának átvállalása tekintetében újabb rendelkezést tartalmaz, mely alapján az állam átvállalja a települési önkormányzatok és ezek társulásainak 2013. december 31-én fennálló, kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, vétókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását. Önkormányzatunk tekintetében egy tehergépkocsi után a Lombard Lízing Zrt. felé fennálló 347.588,- Ft lízing tartozás tartozik e rendelkezés hatálya alá, így a testület döntésével fenti összeget az állam átvállalta.

- Elfogadta a képviselő-testület Tegzes Dániel a Visegrádi Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének lemondását. Ezzel egyidejűleg a testület úgy döntött, hogy 2014. február 1-től 2014. szeptember 30-ig terjedő időszakra Bozzay Pétert választja meg a Kft. ügyvezetőjévé. A képviselő-testület az új ügyvezetőnek a jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott feladatokon túl az alábbi célfeladatokat határozta meg: 

a) Az „ezeréves Visegrád városközponti fejlesztés” projekttel (továbbiakban: projekt) kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátása illetve a projekt sikeres lezárása.

b) Visegrádi Városfejlesztő Kft jövőképére vonatkozó elképzelések meghatározása, pénzügyi-üzleti tervvel alátámasztva. 

Fenti módosítások a Kft. alapító okiratán átvezetésre kerültek.

- A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a „Visegrád Város Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről” szóló állami számvevőszéki jelentés megállapításainak végrehajtására készült intézkedési tervet.

- Elfogadta a testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait.

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei évben is a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t bízza meg a 2014. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával, 525.000 Ft+Áfa összesen: 666.750 Ft díj ellenében.

- A képviselő-testület a 188/2013 (09.19.) Ökt. határozatával elfogadta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által megküldött, velük leegyeztetett, a Fő u. 57. szám alatt található rendőrőrs épülettel kapcsolatos használati jog alapítására vonatkozó megállapodást. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ezt követően több módosítást eszközölt a megállapodás szövegében, ezért vált szükségessé ezt a témát ismételten testület elé vinni. A képviselő-testület a változtatásokkal együtt elfogadta a megállapodást, így a Visegrád, Fő utca 57. szám alatti, a Visegrádi Rendőrőrs helyéül szolgáló ingatlanból 65,6 m² alapterületű részt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére ingyenes használatba ad. A használati jog átadása Visegrád Város Önkormányzata által nyújtott támogatásnak tekintendő, melynek értéke 2014. évben 43.236,- Ft/hó + Áfa. A helyiség fenntartásával járó üzemeltetési költségeket (víz-, elektromos áram-, gázfogyasztás díj) a használt alapterületnek megfelelően 60-40%-os arányban elosztódik, 60%-ot a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság fizet a használat időtartama alatt, oly módon, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a számlák teljes összegét megfizeti a közüzemi szolgáltatók felé, az önkormányzatra eső részarányos összeget továbbszámlázza Visegrád Város Önkormányzata felé. Az önkormányzat pedig a 40%-nak megfelelő rezsi költséget szintén továbbszámlázza a Pest megyei Kormányhivatalnak, hiszen egy velük kötött megállapodás szerint az épület másik része az ő használatukban van, mivel az okmányiroda továbbra is ebben az épületben működik.

- Nem adta meg a képviselő-testület a TIGÁZ-DSO Kft. tervezőjének kérelmére Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 987/2 hrsz Csukavölgy utca, 971 és 973 hrsz Kilátó utca ingatlanokat érintő Visegrád, Kilátó u. 964/2 hrsz ingatlan gázelosztó vezeték létestésre vonatkozóan a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását, mivel az érintett ingatlanok földhivatali nyilvántartása rendezetlen, a térképi állapot nem felel meg a helyszíni állapotnak.

- A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait 232/1996. (XII.26.) számú kormányrendelet, valamint a 30/2008. (XII.31.) számú KvVM rendelet előírásai alapján elfogadásra került a város vízkár-elhárítási terve

- A képviselő-testület megbízást adott az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-nek a város területén a műanyag palack, üveg és papír hulladék szelektíven történő gyűjtési és szállítási feladatainak ellátásával 2014. január 17-től 2014. április 30-ig terjedő időszakra.

- Megválasztotta a testület az általa korábban felállított Települési Értéktár Bizottság szervezetek által delegált tagjait az alábbiak szerint:

Mátyás Király Múzeum delegált képviselője

(Ars Danubiana Alapítvány, TDM Visegrád, egyházak)              Gróf Péter

Visegrád Város Önkormányzata- mindenkori főépítész                Rüll Tamás

Német nemzetiség képviselője: Kutasi Gábor

Visegrádi oktatási-nevelési intézmények közös delegáltja           Bozóki Marianna

Civil szervezetek delegáltjai (3 fő)

Együtt Kulturális Egyesület Bolyki Lajos

VIFIK Egyesület                 Fagyas Róbert

Visegrádi Turisztikai Egyesület id. Zeller Márton

Az Értéktár Bizottság munkáját Visegrád Város Polgármesterének felkérése alapján 3 évig látja el.  Az Értéktár Bizottság ügyrendjére, működési szabályzatára vonatkozóan javaslatot készít a Képviselő-testület részére. A Képviselő-testület vállalja, hogy az Értéktár Bizottság és az értékek számára megfelelő elhelyezést biztosít a város honlapján.

- „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával ún. mini projekteket kell a városnak megvalósítania. Ezek lebonyolítására, azon belül döntések meghozatalának megkönnyítésére döntés-előkészítő bizottságot hozott létre a testület, javaslattételi joggal. A döntés-előkészítő bizottság tagjainak Bálint Zsoltot, Bánó Lászlót és Hintenberger Andrást választotta meg a testület A bizottság javaslata alapján Félegyházi András polgármester jogosult a döntések meghozatalára, és a nyertesekkel a szerződések aláírására.

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesületet 1.800.000 Ft támogatásban részesíti. A testület a támogatást az önkormányzat és a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület között létrejött középtávú együttműködési megállapodás 1. pontjában vállalt kötelezettsége terhére az előző évi idegenforgalmi adóbevételéből biztosítja.

2014. január 27-én rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület

- Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, a felszámolás alatt lévő Castrum Visegrád Kft-vel kötendő peren kívüli megállapodás elfogadása. E tárgyban a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Visegrád Város Önkormányzata és a Castrum Visegrád Kft „fa” között - a 2002. december 20-án az Önkormányzat tulajdonát képező Visegrád-Lepence völgyi K7-es termálvizes kút hasznosítása tárgyában határozott időre (99 évre) kötött szerződéses jogviszony lezárása, s a jogviszonyból következő kölcsönös követeléseik miatt indult peres eljárások megszüntetése érdekében – kötendő peren kívüli megállapodáshoz hozzájárul. 

Februárban az első testületi ülésre 13-án került sor.

- Elsőként zárt ülés keretében hozott döntést arról a testület, hogy Dobó Istvánné a Fellegvár Óvoda óvodavezetői beosztás helyettesítéssel megbízott vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát - kérelmére - nyugdíjba vonulás miatt felmentéssel a Kjt 30§ (4) bekezdése alapján megszünteti. Figyelemmel a jogszabály szerint az óvodavezető asszonynak járó 8 hónapos felmentési időtartamra, a munkavégzés alól történő felmentés kezdő időpontja 2014. augusztus 1-je, a  közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napja 2014. november 30-a. A Képviselő-testület ezúton is köszöni Dobó Istvánnénak a visegrádi Fellegvár Óvodánál óvodapedagógusként, majd óvodavezetőként végzett több évtizedes áldozatkész munkáját.

Ezt követően az ülés nyílt ülésként folytatódott tovább, ahol az alábbi döntések születtek:

- Figyelemmel „az államháztartásról” szóló CXCV. törvény 29/A.§-ban, valamint a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra az önkormányzat megállapította saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségének  a költségvetési évet követő három évre (2015-2017) várható összegét.

- Elfogadásra került az önkormányzat 2014. évi költségvetése. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének költségvetési bevételének főösszegét 2.420.462 ezer Ft-ban, költségvetési kiadásainak főösszegét 2.420.462 ezer Ft-ban, a működési bevételeinek főösszegét: 249.622 ezer Ft-ban, a működési kiadásainak főösszegét: 536.966 ezer Ft-ban, a fejlesztési és felhalmozási jellegű bevételeinek főösszegét: 1.686.850 ezer Ft-ban, a fejlesztési és felhalmozási jellegű kiadásainak főösszegét: 1.874.677 ezer Ft-ban állapította meg. A költségvetési rendeletet a város honlapján az alábbi elérési útvonalon találják meg: www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek, szabalyzatok/hatalyos rendeletek/ 1/2014. (II.14.) számú rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. A költségvetés részleteiről a lap hasábjain olvashatnak összefoglalót.

- A 2013. január 1-től hatályos „hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szemléletében, terminológiájában jelentős mértékben eltér a korábbi hatályos „hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi XLIII. törvénytől, ezért a hatályos "a köztisztaságról, illetve a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról" szóló 3/1999.(II.26.) önkormányzati rendeletünk teljes körű felülvizsgálata volt indokolt. A helyi rendeletnek az új szabályozáshoz kell igazodnia, a helyi sajátosságok csak a törvény által megengedett keretek között, a magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekkel összhangban vehetőek figyelembe. Ennek tükrében a képviselő-testület megalkotta a 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodás és a köztisztaság helyi szabályairól. E rendelet is elérhető a www.visegrad.hu/onkormanyzatrendeletek, szabalyzatok/hatalyos rendeletek/ menüpont alatt.

- Támogatási kérelem benyújtásáról döntött a testület a Fellegvár Óvoda (Visegrád Fő u. 16-18.) épületének a felújítására egy a Belügyminisztérium által a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására kiírt pályázatra. A pályázat teljes költsége 35.866.511,- Ft, melyből az igényelt támogatás 28.693.207,- (80%), a szükséges önrész 7.173.304,- (20%). A képviselő-testület a saját forrást a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 17. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja és a pályázat részeként vállalja, hogy az építési tevékenységhez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.

- A képviselő-testület, mint a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlési jogait gyakorló szerve úgy döntött, hogy a felügyelő-bizottsági tagok számát 2014. március 1-től 3 főről 5 főre emeli, azaz ettől az időponttól határozott időtartamra öt évre 5 tagú felügyelő bizottságot hozz létre, mivel a korábbi felügyelő bizottsági tagok alapító okiratban megjelölt öt éves határozott időtartamra szóló mandátumuk lejárt. Az új tagok: Hintenberger András, Illés Gábor Ernő, Molnár Erzsébet, dr. Ujsághy György, Gerstmayer Bea. A testület ezzel egyidejűleg elfogadta a társaság alapító okiratának (felügyelő-bizottsági tagok száma és személyek változásával kapcsolatos) módosítását, az Alapító Okirattal egységes szerkezetbe foglalva. 

- A testület megtárgyalta a Visegrádi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához rendelt köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzatát és azt a módosításokkal együtt jóváhagyta

- A képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szabó László egyéni vállalkozónak 2014. február 1-től öt év határozott időre bérbe adja a Visegrád 357/2 hrsz-ú Visegrád, Fő u. 85/B. szám alatt található 72 m² alapterületű ingatlanból 58 m2-nyi üzlethelyiségét, a bérleti díj összegét havi 25.570,- Ft+áfa, mindösszesen 32.474,- Ft összegben állapította meg.

- Meghatározott feltételekkel tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat a Dunakanyar Révhajózási Kft. ügyvezetője Szalay Balázs kérelmére az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 064 hrsz ingatlant érintő, a Kisoroszi révkikötőhöz vezető járdák további használatához- és az árvízi kikötés megközelítését szolgáló járda 30 cm-rel történő megemeléséhez

- A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III.29.) Önk. rendelet 8 § b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Önkormányzat tulajdonát képező Belorusz MTZ82 gyártmányú traktort 1.580.000 Ft-ért (1.244.095 Ft+áfa), a Multicar-IFA gyártmányú tartályos kistehergépkocsit 500.000 Ft-ért (393.701 Ft+áfa), míg az MTZ-552 gyártmányú motort 200.000 Ft-ért (157.480Ft+áfa) mindösszesen 2.280.000 Ft-ért (1.795.276 Ft+áfa) értékesíti az előzetesen beérkezett legnagyobb vételárat ajánló Tukacs József vevőnek. 

- Egyúttal arról is döntést hozott a testület, hogy szintén az önkormányzat tulajdonát képező Fiedler FFA 400M-K típusú rézsűvágó kaszát a vagyonrendeletnek megfelelő eljárás szerint értékesítésre jelöli ki. A nyilvános pályázat kiírására, a pályázati eljárás lebonyolítására a vagyonrendelet 10.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vezetőjét Dr. Szabó Attila aljegyzőt kéri fel. A rézsűvágó kasza kikiáltási ára: 2.000.000,- Ft+áfa=2.540.000 Ft. A pályázati kiírás a város honlapján, illetve a hivatal hirdetőjén olvasható.

- A képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Visegrádi Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetség amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató, 2014. évi előminősítéses pályázatra benyújtandó kérelmét támogatja, annak beadáshoz hozzájárul, az alábbiak szerint: a kérelem 6. 7. 8. 9. 10. sorait feltételek nélkül támogatja, az 1. 3. és 5. sorokat azzal a kitétellel, hogy a megvalósításához szükséges önrészt a Visegrádi Sport Egyesület Biztosítja. A kérelem 2. sorát egyáltalán nem, a 4. sorból a gyepszellőztetésre vonatkozó részt nem támogatja, ehelyett 1.016.000,- Ft összeg erejéig öntözőberendezés hydrofor állomásának megvalósítását támogatja.

Összeállította: Miklós Melinda