vakbarát verzió

AKADÁLYMENTES

Ügyintéző

Nyomtatványok, helyi adó rendeletek, a számlaszámok itt érhetők el:
letölthető nyomtatványok, elektronikus ügyintézés .

Városházi hírek


Az Atlantis-Visegrád Club Kft. közleménye

tovább

Hírlevél

Galéria

Képeslapküldő

Képeslap küldő
 
 

Krónika

Tájékoztató a testületi ülésen történtekről

Februárban a munkaterv szerint két ülést tartott a testület, az elsőt 13-án, melyről már korábban tájékoztattunk, a második ülésre pedig 20-án került sor. Ezen kívül két rendkívüli ülés is volt február 24-én és 27-én. A képviselő-testületi ülésekről készült összefoglaló az alábbiakban olvasható.

2014. február 13. rendes ülés

- Elfogadásra került a Védőnői Szolgálat beszámolója a 2013. évi tevékenységéről.

- Sor került a civil szervezetek, magánszemélyek beszámolóinak elfogadására is a 2013. évi támogatás felhasználásáról, a következők szerint: Az Áprily Iskoláért Alapítvány, az Együtt Kulturális Egyesület, a Soproni Sándor Egyesület, Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület, Bártfai Ildikó, Mátyás Király Cserkészcsapat, a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, a Visegrádi Sport Egyesület, Bártfai István – sportpálya üzemeltető beszámolóit fogadta el a testület. A Visegrádi Szövetség beszámolójával kapcsolatosan a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Népjóléti Bizottság hiánypótlást kért. 

- Szintén megtartotta beszámolóját Mikesy Tamás a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről.

- Elfogadta a testület Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítását, valamint elfogadta az Állami Számvevőszék tavalyi ellenőrzése kapcsán elkészült, a Német Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó intézkedési tervet.

- Elbírálásra került a Sziget utca 11. szám alatti 1. számú lakásra beérkezett pályázat.

- Elfogadta a testület a 2014. évi rendeletalkotási ütemtervet.

- Megtárgyalta a képviselő-testület a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesülettől érkezett kérelmet, mely a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására irányult, a tekintetben, hogy a  nagy zajjal járó tevékenységek szombatonként ne este 18 óra és reggel 7 óra között, hanem 14 óra és reggel 7 óra között legyenek tiltva. Kérelmüket azzal indokolták, hogy Visegrádon több személy folyamatosan zavarja zajt keltő tevékenységével a hétvégék nyugalmát. A testület úgy döntött, hogy a kérelmet nem fogadja el, mert konkrét eset (bejelentés) hiányában nem indokolt a rendelet módosítása.

- A közelgő választásokra tekintettel, a jogszabályi előírások szerint megválasztotta a képviselő-testület a szavazat számláló bizottság tagjait. A 2014. évben megválasztott új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2014. április 6.), az Európai Parlament tagjainak (2014. május 25.), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2014. október) általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.

- „Az Ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében a Mozi Köz kiépítésével (útépítés, víztelenítés, forgalomtechnika) kapcsolatos kivitelezési munkákra a testület megbízta a Kőművészet Kft-t 9.557.683 Ft+áfa bruttó 12.138.257 Ft  vállalkozási díj ellenében, mely összeg a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll

- Az önkormányzat a Schulek utca I. ütemét a 2013. évi költségvetése terhére saját forrásból 2013. december 5-ére megvalósította. A kivitelezés összköltsége: 8.932.989 Ft + Áfa összesen: 11.344.896 Ft volt. Ezzel jelentős pénzügyi terheket vállalt a kivitelezés sikere érdekében, ezért a testület úgy döntött, hogy az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése értelmében az érintett 12 ingatlanra vonatkozóan ingatlanonként egységesen 100.000 Ft útépítési hozzájárulást határoz meg, amit a lakók egy korábban tartott lakossági fórumokon nem kifogásoltak, ellenvetésük ezzel kapcsolatosan nem volt.

- Megvitatta a testület a tavalyi árvíz következtében megrongálódott utak helyreállítási munkálataira bekért árajánlatokat, melyek közül a Strabag Általános Építő Kft ajánlatát fogadta el 13.256.635 Ft+áfa bruttó 16.835.927 Ft vállalkozási díj ellenében. A kivitelezés költségét a képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) számú rendelet 14. számú melléklet 12. (vis maior pályázat) sora terhére biztosítja.

- Elbírálásra került a homlokzat-felújítási pályázat. A beérkezett 7 pályázatból, az előzetes bizottsági vélemény és javaslat alapján 4 pályázó részesült támogatásban.

- Együttműködési megállapodás megkötéséről döntött a testület az önkormányzat tulajdonában lévő 1624 férőhelyes, a 404 férőhelyes és a 220 férőhelyes TOP-STAND mobil lelátó hasznosítására, karbantartására, felújítására határozott időtartamra 2014. február 21-étől 2024. szeptember 30-áig.

- Bonifert Csaba földmérő 2013. év októberében megbízást kapott az önkormányzattól a Duna-parti területek rendezésének felmérésére, a szükséges változási vázrajzok elkészítésére, azok földhivatali záradékoltatására. Az eljárást gyorsítandó a testület egy olyan tartalmú nyilatkozatot adott ki, mely szerint Visegrád 062/2 hrsz-t érintő fekvéshatár módosítást a folyamatban lévő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításánál változatlan tartalommal figyelembe veszi, azt a felülvizsgált tervbe beépíti

- Elfogadásra került a 2014. évi közbeszerzési terv az alábbi tartalommal: Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lévő pince és partfal építés, Áprily völgy támfal építés, Csuka, Bánya és Diós patakok és Salamontorony utca felső szakaszának helyreállítása, Fellegvár Óvoda átalakítása és bővítése kapcsán építési engedélyezési tervek készítése.

- A Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz) alatti ingatlanon és mögötte lévő pince és partfalomlása miatti károk helyreállítási építési munkák megvalósítása tárgyában a „közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A§ (1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérő, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított meg a képviselő-testület. Az ajánlattételre 3 ajánlattevőt hívott fel, melyek az alábbiak:

a) Geoszolg Kft 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 16.

b) Sycons Kft 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 26-30.

c) Pilisi Parkerdő Zrt 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.

2014. február 24. rendkívüli ülés

- Lezárásra került az árvízvédelmi beruházásra kiírt, hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás, mely ezúttal eredményes volt.  A képviselő-testület úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese – figyelemmel a rendelkezésre álló fedezet mértékére – az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján az MVZ Visegrád Konzorcium [(1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.); Magyar Vízépítő Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.) a konzorcium vezetője; ZÖLD ÚT-Építő Építőipari és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) konzorciumi tag]

- A képviselő-testület arról döntött, hogy a Mercedes-Benz Unimog U300-as típusú gépjárműhöz 1 db használt MULAG MFK500 típusú homlokfűkaszát vásárol adaptálással és beüzemeléssel együtt 3.800.000 Ft+áfa bruttó 4.826.000 Ft összegért. A vételárát az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14) számú rendelet 13. számú melléklet „járművek vásárlása” sor terhére biztosítja.  

- Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadásáról döntött a testület a STENTOR-MI Kft. tervezője Czapári Krisztián kérelmére az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1509 hrsz-ú ingatlant érintő „Visegrád-Szentgyörgypuszta VDSL (szélessávú hálózat) fejlesztés” módosított tervdokumentáció alapján, meghatározott feltételekkel

2014. február 27. rendkívüli ülés

- A képviselő-testület ismételten megválasztotta Cseke Lászlót a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé, mivel az öt éves határozott időtartamra szóló megbízatása lejárt.

Összeállította: Miklós Melinda